Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek
10:00-18:00 

sobota
10:00-13:00

niedziela
13:00-13:30  (prosimy dzwonić)

 

33 400 02 02 | 883 911 636

ul. Warszawska 56a (wjazd tak jak do salonu BMW Sikora)
43-300 Bielsko-Biała

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek
10:00-18:00 

sobota
10:00-13:00

niedziela
13:00-13:30  (prosimy dzwonić)

 

33 400 02 02 | 883 911 636

ul. Warszawska 56a (wjazd tak jak do salonu BMW Sikora)
43-300 Bielsko-Biała

   znajdujesz się w: Strona główna - RODO i Regulamin

 

RODO / REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 
 

RODO  -  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając za PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY z siedzibą w BIELSKU-BIAŁEJ, niniejszym, na podstawie art. 6

ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o

wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY

– jako administratora - Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY

PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY jako administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art.

13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY ma siedzibę w BIELSKU-BIAŁEJ przy ul. WARSZAWSKA 56A, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, posiada numer NIP: 547 141 81 38, REGON: 072292127 .

b) PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe

do celów negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji

zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY Celami, o których mowa w zdaniu poprzednim są w szczególności: obsługa umowy sprzedaży towarów i usług polegających m.in. na: rejestrowaniu Państwa danych jako nabywcy towarów, usługi, wystawieniu faktury, wydaniu Państwu oryginału faktury, przechowywaniu kopii faktury w systemie sprzedaży, zapisaniu danych z faktury w rejestrze VAT, wysłaniu deklaracji VAT, a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.

c) PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe

przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas

wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu

przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w

terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art.

86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r.

poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów

statystycznych.

d) PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie

Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy),

dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób

działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail.

e) Przetwarzanie przez PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY wskazanych wyżej w lit. d) danych

osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są

przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego

podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług

oferowanych przez PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY

f) Przetwarzanie przez PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY wskazanych wyżej w lit. d) kategorii

danych osobowych odbywa się lub będzie się odbywać zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust.

1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane

dotyczą.

g) Posiadane przez PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY dane pochodzą od osób, których one

dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także

z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki

Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

h) Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez

PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY są: pracownicy, kancelarie prawne, krajowe

rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY w

zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób

gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

i) PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia nie

ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych. O jego powołaniu i danych kontaktowych PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY

poinformuje poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia na swojej stronie internetowej.

j) W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa

cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania Państwa danych dokonanych przez PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY na podstawie

zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY o fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail:

playrock@playrock.pl, stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe

oświadczenie:

„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składającej

oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i

nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY z siedzibą w BIELSKU-BIAŁEJ moich danych osobowych”.

k) PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do

treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia

zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

l) Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez PLAY ROCK KRYSTIAN CHUDY Państwa

danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo

prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

 

 
 
 
 
Regulamin sklepu internetowego
PLAY ROCK

§ 1. Strony UMOWY

1. Sprzedawca – Firma PLAY ROCK Krystian Chudy wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej56a, NIP 5471418138, REGON 072292127, prowadząca sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.PLAY ROCK.pl.
2. Nabywca - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu produktu objętego ofertą sklepu internetowego www.PLAY ROCK.pl

§ 2. Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów, za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane są poprzez stronę www sklepu internetowego www.PLAY ROCK.pl  lub telefonicznie pod nr telefonu: 33  400 02 02 lub 883 911 636
2. Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą jest produkt opisany na stronie internetowej sklepu PLAY ROCK.pl w momencie składania zamówienia. 
3. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia (poprzez e-mail bądź telefonicznie). Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty, wycofywania towarów z oferty, prowadzenia i anulowania promocji i ofert specjalnych oraz do wprowadzania do nich zmian.
4. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty dostawy zostaną dodatkowo naliczone po wyborze sposobu dostawy i płatności w procesie zamówienia.
5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.
6. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7. Składając zamówienie klient składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.
8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności, za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych niezależnych od nas (wadliwe działanie systemów, sieci itp.).
9. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
10. Podstawą realizacji zamówienia jest jej potwierdzenie przez sklep PLAY ROCK.pl (e-mail bądź telefonicznie), weryfikacja ceny oraz ustalenie kosztów  wysyłki  zamówienia oraz sposobu wysyłki. Potwierdzenie zamówienia i ustalenie sposobu jego realizacji następuje w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od jego złożenia.
11. Towary zweryfikowane jako "dostępne” będą wysłane do klienta najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego od momentu skompletowania zamówienia i/lub potwierdzenia wpłynięcia pieniędzy na konto sklepu - w zależności od wybranej przez klienta opcji zapłaty i sposobu wysyłki.                    
12. Wysyłka towaru następuje najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego od momentu skompletowania zamówienia oraz jego potwierdzenia przez sklep PLAY ROCK.pl, za pośrednictwem e-mail bądź telefonicznie.
13. Towary dostępne w sklepie PLAY ROCK.pl objęte są gwarancją producenta od 12 do36 miesięcy.
14. Oferowane produkty pochodzą bezpośrednio od producentów lub ich dystrybutorów, a podane opisy z materiałów przez nich publikowanych.

 

§ 3. Warunki zawarcia umowy
 
1. Wybór produktu na stronie sklepu internetowego pod adresem PLAY ROCK.pl i akceptacja regulaminu jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia. 
2. Zamówienie musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę w ciągu 48 godzin, od chwili jego złożenia. Potwierdzenie jest przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. 
3. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, uważa się, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji. 
4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury sprzedaży bez jego podpisu. 
5. Potwierdzenie przez Sprzedawcę zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy zakupu produktu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6. 
6. W przypadku odbioru osobistego umowa zostaje zawarta w chwili odbioru produktu przez Nabywcę w siedzibie Spółki. 
7. Umowa zakupu produktu dotyczy jego sprzedaży i dostawy przez Sprzedającego do Nabywcy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. W przypadku opisanym w pkt. 6 umowa zakupu nie obejmuje dostawy towaru. 
8. Potwierdzenie przez Sprzedawcę zamówienia zawiera termin dostarczenia produktu.

 

§ 4. Formy płatności
 
1. Gotówka, przy odbiorze towaru w punkcie sprzedaży. 
2. Przelew z góry na konto - po wpływie płatności na konto Sprzedawcy, towar zostaje wysłany wraz  z paragonem lub fakturą VAT do Nabywcy. 
3. Sprzedaż ratalna (warunki zgodne z regulaminem systemu usługodawcy ratalnego).

 

§ 5. Dostawa i odbiór towaru
 
1. Termin dostarczenia przedmiotu umowy zakupu zostaje podany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Nabywcy, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 6. 
2. Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbywa się transportem Sprzedawcy lub FedEx PRZESYŁKI KURIERSKIE, zgodnie z wyborem Nabywcy określonym w zamówieniu. 
3. Dostawa transportem Sprzedawcy, możliwa tylko po wcześniejszym ustaleniu parametrów i za zgodą sprzedawcy.
4. Koszt dostarczenia przedmiotu zamówienia ponosi Nabywca według stawek podanych przez Sprzedawcę. Dostawa przesyłek odbywa się w godzinach 9.00 - 17.00 w dni robocze. 
5. Odbiór przedmiotu umowy zakupu od firmy FedEx musi być potwierdzony pisemnie przez Nabywcę. Z chwilą potwierdzenia przez Nabywcę odbioru przedmiotu umowy zakupu, na Nabywcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. 
6. Odbiór przedmiotu umowy zakupu przez Nabywcę musi być poprzedzony sprawdzeniem, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności osoby dostarczającej produkt "Protokołu Reklamacji".    W przypadku kiedy płatnikiem, za usługę dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej jest Nabywca, Sprzedawca nie jest stroną w reklamacji. W przypadku dostawy towaru na koszt Sprzedawcy, Nabywca jest zobowiązany zgłosić reklamację niezwłocznie do Sprzedawcy telefonicznie pod nr tel. 33 400 02 02 lub  883 911 636, następnie w obecności dostawcy sporządzić Protokół Reklamacji / Szkody i przesłać go listem lub e-mail`em do Sprzedawcy. 
7. W przypadku dostawy towaru na koszt Sprzedawcy i zagubienia przesyłki z winy firmy kurierskiej, dostawa drugiego egzemplarza towaru jest możliwa po jednoznacznym uznaniu reklamacji Sprzedawcy z tytułu zagubienia przesyłki przez firmę kurierską. 
8. W przypadku braku odbioru towaru przez Nabywcę, a wysłanego zgodnie z zamówieniem, Sprzedawca zastrzega możliwość dochodzenia zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 
9. W przypadku odbioru osobistego przedmiotu zamówienia, odbiór następuje w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Warszawskiej 56a w Bielsku-Białej, w godzinach pracy Sprzedawcy. W przypadku odbioru osobistego towaru przez Nabywcę oraz sprawdzeniu przez niego towaru pod względem poprawności działania, zgodności z umową, Nabywca odbiorem towaru oświadcza, że nie wnosi żadnych uwag w stosunku do odebranego towaru, jego niezgodności, poprawności działania. Sprzedawca zastrzega, że towar po potwierdzeniu przygotowania go do odbioru w lokalizacji Sprzedawcy zgodnie z zamówieniem Nabywcy, oczekuje na odbiór w terminie do 7 dni kalendarzowych. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane. 
10. W przypadku zakupu ratalnego Nabywca zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy wymagane dokumenty, zgodnie z regulaminem systemu ratalnego. Po potwierdzeniu możliwości zawarcia umowy Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć umowę sprzedaży ratalnej Nabywcy. Dostawa towaru następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę podpisanego oryginału umowy sprzedaży ratalnej oraz zaksięgowaniu przez Bank Sprzedawcy zadeklarowanego przez Nabywcę wkładu własnego, zgodnie z regulaminem systemu ratalnego.

 

§ 6. Reklamacja
 
1. Nabywca ma prawo reklamować wadliwy towar na podstawie tzw. "niezgodności towaru z umową". Nabywcy przysługuje również prawo odstąpienia od umowy. 
2. Reklamacja wymaga formy pisemnej i musi być dostarczona listem na adres korespondencyjny  PLAY ROCK   ul. Warszawskiej 56a, 43-300 Bielsko-Biała lub e-mail`em na adres: playrock@playrock.pl.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.
5. Wymianie i zwrotom nie podlegają wyroby ekspozycyjne oraz promocyjno -  wyprzedażowe. Jeśli dany produkt pochodzi z ekspozycji lub wyprzedaży promocyjnej – informacja o tym znajduje się w jego opisie.
6. Towar oferowany w sklepie internetowym www.PLAYROCK.pl możecie Państwo zwrócić w terminie 10 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, pozbawionych obcych zapachów (dezodoranty, perfumy, itp.) wraz z oryginalnym opakowaniem, metką, wszywkami i innymi elementami, które posiadał w momencie sprzedaży.
7. W przypadku reklamacji należy zaznaczyć czego dotyczy reklamacja (dokładny opis). Jeśli nie zostanie podany powód reklamacji, nie będziemy mogli zająć stanowiska.
8. Niewłaściwe zabezpieczenie zwracanego towaru może być podstawą do wykluczenia prawa zwrotu z winy kupującego (odesłanie towaru w oryginalnych opakowaniach transportowych).
9. Jeżeli odsyłany produkt zostanie zniszczony, zgnieciony na skutek niewłaściwego zapakowania, sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia przyjęcia produktu lub do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.
10. Towar, którego zwrot, reklamacja, wymiana nie zostanie uznana (odesłanie po upływie wymaganego terminu, nie zawierająca rachunku, pisma reklamacyjnego, bez metek lub oryginalnego opakowania, zabrudzony, używany, itp.) będzie odesłany na koszt klienta.
11. Sklep ponosi koszty wysyłki jedynie w przypadku błędnej realizacji zamówienia (niezgodny z zamówieniem).
12. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć dowód sprzedaży oraz ewentualnie numer konta bankowego w przypadku, gdy chcą państwo zwrotu pieniędzy, a nie wymiany towaru.
13. Zwrot pieniędzy (pomniejszony o koszty pierwotnej dostawy) następuje wyłącznie przelewem na Państwa rachunek bankowy w ciągu 7 dni po otrzymaniu przez nas towaru.

 

§ 7. Niezgodność towaru z umową
 
1. W przypadku niezgodności towaru z umową na mocy art. 10 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002 Nr 141 poz. 1176) Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, która istniała w chwili dostawy/zakupu towaru. 
2. Zgodnie z art. 9 w/w ustawy Nabywca traci uprawnienia wynikające z niezgodności towaru z umową jeżeli przed upływem czterech dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy. 
3. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę niezgodności towaru z umową jego roszczenia realizowane będą nieodpłatnie, a wszelkie poniesione nakłady finansowe będą zwrócone. W tym celu reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodność jak również oczekiwania dotyczące realizacji reklamacji należy odesłać na koszt Kupującego, za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx PRZESYŁKI KURIERSKIE na adres: PLAY ROCK Krystian Chudy, ul. Warszawskiej 56a, 43-300 Bielsko-Biała. 
4. Określając sposób realizacji reklamacji Nabywca ma prawo żądać:
  a. Naprawy towaru
  b. Wymiany na nowy egzemplarz 
  c. Wymiany na inne dostępne w sklepie towary
5. Gdy nie można odpowiednio naprawić lub wymienić towaru Nabywca ma prawo do
 stosownej obniżki ceny, wymiany na inny towar lub odstąpienia od umowy.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Nabywcy związanych z niezgodnością towaru z umową w terminie do czternastu dni od otrzymania żądania. Jeżeli Sprzedawca w terminie tym nie ustosunkuje się do żądania Nabywcy należy uznać, iż uznał je za uzasadnione. 
7. Sprzedawca nie odpowiada za brak zgodności towaru z umową, jeżeli Nabywca o tej niezgodności wiedział przy zawarciu umowy. 
8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy
 
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 Nr 22 poz. 271, z późn. zm.) Nabywca, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 6 niniejszego regulaminu, ma prawo odstąpić od zawartej umowy zakupu produktu bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni od odebrania przesyłki. Uzasadnienie w formie oświadczenia Nabywca zobowiązany jest przesłać pod adres: PLAY ROCK , ul. Warszaska 56a, 43-300 Bielsko-Biała. 
2. Wymianie i zwrotom nie podlegają wyroby ekspozycyjne oraz promocyjno-wyprzedażowe.
3. Zwracany we wskazanym wyżej trybie produkt przyjęty zostanie przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie wówczas, gdy odesłany będzie w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, a jego zawartość będzie kompletna. Sam produkt natomiast jak również wszelkie akcesoria do niego nie mogą nosić śladów jakiegokolwiek używania, nie mogą być także uszkodzone. Dotyczy to również wszelkiego rodzaju zabezpieczeń producenta takich jak np. plomby itp. 
4. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt Sprzedawcy na własny koszt w komplecie: produkt – kompletny, wszystkie akcesoria, oryginał faktury VAT, karta gwarancyjna. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na które Sprzedawca ma zwrócić zapłatę. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku, gdy towar nosi znamiona używania.
5. Sprzedawca po otrzymaniu zwracanego produktu dokonuje sprawdzenia produktu i gdy spełnia on wszelkie w/w wymagania wystawia fakturę korygującą, która zostaje wysłana do Nabywcy. 
6. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej cenie produktu na konto bankowe wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres Nabywcy niezwłocznie po otrzymaniu podpisanej przez Nabywcę faktury korygującej. 
7. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. 
8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień produktu Nabywcy (kolor, ustawienia, proporcje itp.), jak również nieprawidłowe użytkowanie i brak odpowiedniej wiedzy w użytkowaniu Produktu nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. 
9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

§ 9. Faktura VAT
 
1. Do każdego zakupionego produktu Nabywca otrzymuje dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. 


§ 10. Postanowienia końcowe
 
1. Nabywca składając zamówienie w sklepie PLAY ROCK.pl akceptuje powyższy regulamin. 
2. Wszystkie produkty i nazwy ujęte na stronie internetowej PLAY ROCK.pl używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 
3. Zawartość strony internetowej PLAY ROCK.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące produktów prezentowanych na stronie sklepu PLAY ROCK.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 
4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Nabywca został poinformowany, że Administratorem Danych osobowych Nabywcy jest PLAY ROCK Krystian Chudy, ul. Warszawska 56a, 43-300 Bielsko-Biała, oraz o przysługującym Nabywcy prawie dostępu do danych osobowych i ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane będą  w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.).Nabywca  wyraża zgodę, na otrzymywanie informacji i ofert od PLAY ROCK Krystian Chudy na swój adres e-mail`owy oraz na przetwarzanie danych adresowych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 18.07.2002r.
(DZ. U. nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
5. Nabywca oświadcza, że został poinformowany, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.): .Ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny).

 

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane ceny oraz dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji zakupowej o kontakt z nami. Informujemy również,, że prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kontakt z nami


Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Bielsko